10 Haziran 2023 Cumartesi
EN SEV軱EN 中RETMEN HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

EN SEV軱EN 中RETMEN HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Konuk Yazar
Konuk Yazar

EN SEV軱EN 中RETMEN HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Sevgili Peygamberimiz(sav) ö餽etmen olarak gönderildim, buyurur. 輓sanl齨 tan齞 en sevilen e餴timci güzeller güzeli Hz. Peygamberdi (sav). Hadis kitaplar, sahabeyi kiram齨 kendisine hitap ederken, “Anam, babam, can齧 sana feda olsun ya Rasulellah!” diye hitap ettiklerini s齥ça nakleder.

Yeryüzünün y齦d齴lar olan sahabelerin bu hitab齨 bir e餴timci olarak çok önemserim. 
Ö餽etmen, anne ve baba, çocuklara kendilerini sevdirmelidirler. 

Peygamberimiz (sav), çocuklar齨 ve büyüklerin en çok sevdi餴 insand.

輞i bir ö餽etmen, anne ve baba, çocuklar齨 en çok sevdi餴 insan olmak için çaba harcamal齞齬. 

Kendimizi sevdiremedi餴miz ö餽enciyi veya çocu饀 motive etmemiz zorlar. Ö餽enci, sevdi餴 ö餽etmenin dersini daha çok çal齬, kendini ö餽etmenine sevdirmeye çal齬. Sevdi餴 ö餽etmene mahcup olmak istemez. 

Ortaokul s齬alar齨dayd. Sene banda ilk co餽afya yaz齦齭齨dan s齨齠ta en yüksek notu almt齧. Ö餽etmen böyle bir 㧐yi beklemiyor olmal齳d ki yaz齦齦ar okuduktan sonra beni tahtaya kald齬d. 輐i soru sordu, ikisini de cevaplad齧. 
Kal齨 b齳齥l, yak齥l, tok sesli, delikanl ö餽etmenimin sesi hâlâ kulaklar齧da ç齨lar:

“Aferin! 100, oturabilirsin.”
Bu olaydan sonra co餽afyac, benim en sevdi餴m ö餽etmenim ve co餽afya en çok çalt齧 ders oldu. Aradan 40 sene geçmi. Olay hâlâ hat齬lar齧.

Notu silah olarak kullanan, not cimrisi, notla s齨齠 disiplini sa餷amak isteyen meslektaar齧a rastl齳orum. Meslek hayat齧齨 ilk y齦lar齨da bana tavsiyede bulunanlar齨 sözüne inan齪 ben de böyle davrand齧. 

Seneler sürün tecrübelerim neticesi anlad齧 ki notla disiplin sa餷amak çok yanl bir 㧐y. Çocuklar en çok ödül motive eder. Not, çocuklar için çok iyi bir ödül. Ne kadar yüksek not verilirse o kadar iyi motive olur. 

Yeteneksiz çocuk yoktur. Yetenekleri keedilememi veya ö餽enme biçimi keedilememi çocuk vard齬. Allah, insan yeryüzü halifesi olarak yaratm. Kabiliyetsiz halife olmaz.

Ö餽etmenlik peygamber mesle餴dir.

“Çocu饀 olan onunla kala⺳齨.” buyurur Sevgili Peygamberimiz(sav).

Çocu饀n seviyesine inmek, onunla çocuklaak, çok önemli. Ö餽etmenlerin s齨齠ta çocuk seviyesini iyi tutturmas lâz齧. “Ben dersimi anlat齬, geçerim. 輘teyen anlar, isteyen anlamaz.” havas齨da ö餽etmenlik yapmak verimsizli餰 yol açar.
Çocuk e餴timin temeli; sevgi, 㧐fkat, hoörü ve fedakârla dayan齬.

Oyun bir ö餽enme sürecidir. Çocu饀n oynamas齨 vakit öldürme olarak nitelememeli. Hatta f齬sat buldukça onlar齨 oyunlar齨a kat齦mal. Mümkünse oynarken güzel sözler, güzel 㧐yler ö餽etmeli.
E餴timde, göze bak齪 kalbe hitap etmek önemli. Çocuklar齨 sevece餴 bir dil ve üslûp kullanmak, iyi bir e餴ticinin temel niteli餴dir.

Çocuklar, yuvam齴da cennet çiçekleridir. Onlar cennet çiçeklerinin kokusunu tar. Bu sebeple çok sevilirler. 
Çiçek su ile büyür. Çocuklar齧齴 sevgi suyu ile sulamal, bilgi suyu ile beslemeliyiz.

Bilgi beyin vitaminidir, beyni geli⺶irir. Çocu饀muzun midesini doyurdu饀muz kadar, faydal bilgilerle beynini de beslemeliyiz. 

Sevgili Peygamberimiz (sav), çocuklara her f齬satta güzel 㧐yler ö餽etmi. Bir yerden Medine'ye dönerken çocuklar onu, 㧐hrin giri㱮nde karlarm. O da onlar al齬, at齨齨 terkisine bindirirmi. At齨 terkisinde bile çocuklara ders vermi. 
輇n Abbas(ra), bir hat齬as齨 öyle anlat齬:

“Bir gün Resulüllah'齨 (sav) at齨齨 terkisinde idim. Birlikte bir müddet yol ald齥. Sonra bana ⺷nlar söyledi:
“Ey yavrucu饀m, sana baz 㧐yleri ö餽eteyim! Allah' sev ki o da seni sevsin. Allah' seversen onu her zaman karnda bulursun. Bir 㧐y isteyecek olursan Allah'tan iste. Yard齧a ihtiyac齨 varsa ona ba vur. 辵nu bil ki insanlar bir araya gelip sana fayda verme餰 çalsa ancak Allah Teâlâ'n齨 senin hakk齨da yazd kadar齨 yapabilirler. Zarar vermeye kalksalar, gene Cenab- Hakk齨 senin aleyhine yazd齨dan ba⺧as齨 veremezler. Art齥 kalemler kald齬齦d, sayfalar dürüldü.” 

“Sizin en hay齬l齨齴 Kur'an' ö餽enen ve ö餽etendir.” buyuran Aziz Nebi(sav) kendisi çocuklara ve büyüklere bizzat Kur'an ö餽etmi⺶ir. Çocuklar齧齴a Kur'an' ö餽etmeli, dini bilgileri zaman齨 vermeliyiz. Çocu饀n kimlik ve ki㱮lik geli㱮minde, ahlâk齨齨 güzelleesinde dini e餴timin önemi çok büyüktür.Not: Konuyla ilgili daha geni bilgi edinmek isteyenlere Nesil yay齨lar aras齨da ç齥an En Sevilen Ö餽etmen Hz. Muhammed (sav) isimli kitab齧 tavsiye ederim.
Not:Kitap,辝hzade Kültür Merkezi'nden temin edilebilir.
輗tibat: 0 274 2713344

Tefekkür DergisiYORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar

G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev